Overlijden Sytse ten Hoeve

Overlijden Sytse ten Hoeve

maandag 7 januari 2013

Met grote verslagenheid heeft het bestuur van de Ottema-Kingma Stichting kennis genomen van het overlijden van de heer

Sytse ten Hoeve


De heer Ten Hoeve is vele jaren als adviseur nauw betrokken geweest bij de Ottema-Kingma Stichting. Nimmer werd tevergeefs een beroep gedaan op zijn uitzonderlijke kennis van het Fries cultureel erfgoed. Onderzoek doen, documenteren en het delen van deze kennis onder brede lagen van de bevolking vormen een rode draad in zijn werk en leven.

Dankzij zijn grote deskundigheid op het gebied van de kunsthistorie en kunstnijverheid heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de doelstelling van de stichting. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Wij zullen zijn betrokkenheid, nauwgezetheid en grote deskundigheid node missen.


L. Oldersma, voorzitter
K.H. de Bruin-Frederiks, secretaris


Aan de heer Ten Hoeve werd eind vorig jaar de Ottema-Kingma Penning toegekend.

De Ottema-Kingma Penning is in 2014 door de OKS in het leven geroepen en wordt op onregelmatige tijden uitgereikt. De erepenning is bestemd voor personen of instellingen die grote waardering verdienen vanwege uitmuntende prestaties met betrekking tot het vergaren, verdiepen en delen van kennis op het gebied van oudheidkunde, kunst- en cultuurhistorie.

Daarbij moet worden gedacht aan significante werkzaamheden die de kennis op (deel)onderwerpen fundamenteel verder hebben gebracht, van excellente kwaliteit zijn en waaruit een betrokkenheid blijkt die veel verder gaat dan wat professioneel wordt gevraagd.

De tweede Ottema-Kingma Penning is toegekend aan Sytse ten Hoeve. Al vanaf op jonge leeftijd hield hij zich intensief bezig met het Friese roerend en onroerend erfgoed. Zo deed hij heel intensief, fundamenteel archiefonderzoek en publiceerde hij, mede op basis daarvan, zeer veel boeken, artikelen en andere bijdragen voor zowel ‘leken’ (zoals wekelijkse columns in het Sneeker Nieuwsblad) als voor vakgenoten. Onderzoek doen, documenteren en het delen van deze kennis onder brede lagen van de bevolking vormden een rode draad in zijn werk.

Naast bestuurlijke betrokkenheid was Sytse ten Hoeve op de achtergrond in talloze situaties immer beschikbaar als onmisbare adviseur. Zijn encyclopedische kennis van het Friese culturele erfgoed was daarbij essentieel en eigenlijk onvervangbaar. Ten Hoeve heeft, onbaatzuchtig, nagenoeg zijn hele leven vrijwel totaal ten dienste gesteld van dit erfgoed en is als zodanig te bestempelen als het geweten ervan.

Sytse ten Hoeve (1945) was - na zijn carrière te zijn begonnen als onderwijzer - van 1976 tot en met 2005 directeur van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. In deze periode wist hij het museum om te vormen van een kleine instelling tot een professionele organisatie, met belangrijke uitbreidingen van het gebouw en met een collectie die verdrievoudigde. Hij vervulde vele bestuurs- en adviesfuncties in onder meer de Stichting Alde Fryske Tsjerken, de Fryske Akademy, de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) en Tresoar. Voor zijn inzet werd hij diverse malen onderscheiden.