ANBI gegevens

Naam: Ottema-Kingma Stichting
Verkorte naam: OKS
RSIN: 2895493
Adres: Harlingersingel 23-A
8913 CJ  Leeuwarden
Contact

Doelstelling:
De OKS heeft ten doel de bevordering van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen dat van belang is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder ook het dienen van de Heemschutgedachte in Leeuwarden en in Fryslân, in de ruimste zin genomen.

Bestuurssamenstelling:
L. Oldersma, voorzitter
Mevrouw drs. K.H. de Bruin-Frederiks, secretaris
Mr. drs. A. Offringa, penningmeester
Mevrouw drs. H.F. van der Palm, bestuurslid
Mevrouw mr. E.G. ter Pelkwijk-Veltink, bestuurslid

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Wel kunnen zij een vacatievergoeding ontvangen voor elke bijgewoonde bestuursvergadering conform artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies (Staatsblad 2009, nr. 50). Verder kunnen zij gemaakte kosten declareren.

Activiteitenverslag over 2016

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf keer volgens het reguliere vergaderschema en eenmaal werd een extra vergadering ingelast. Daarnaast werd er geregeld in kleiner verband overlegd over diverse zaken, zoals bijvoorbeeld over het symposium en de leerstoel.

Het verwervingsbeleid leidde in 2016 tot de volgende aankopen:


- een Chinees porseleinen bierpul met zilveren montuur van de Leeuwarder zilversmid Homme Dirks Goltsma. De pul stamt uit het begin van de Kangxi periode (1662-1722), rond 1665. Het object is in bruikleen gegeven aan Keramiekmuseum Princessehof.

- een huwelijksbeker uit 1633, gemaakt door Jeldert Gerrits in Franeker. Het is een van de vroegst bekende zilveren voorwerpen uit Franeker en het enig bekende Friese stuk zilver met de jaarletter 1633.De beker is in bruikleen gegeven aan Museum Martena in Franeker.

- Ten behoeve van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek een uniek scheepsportret. Het schilderij draagt de signatuur van de zeventiende-eeuwse gerenommeerde Amsterdamse zeeschilder Abraham Storck (1644-1708). Uitgebreid onderzoek leerde dat het afgebeelde schip niets anders dan het vlaggenschip van Tjerk Hiddesz..

- een aantal Nederlandse keramische voorwerpen van de bekende verzamelaar en keramist Wim van de Loo. De 18de en 19de-eeuwse stukken zijn in bruikleen gegeven aan het Keramiekmuseum Princessehof, waar ze - ieder op hun eigen manier - een goede aanvulling vormen op de bestaande collectie.

Net als het jaar ervoor werd de OKS in 2016 tweemaal verblijd met een schenking uit particulier bezit. De eerste schenking betrof een drietal schilderijen van de heer B.D. Okma. Kunstenaar Eric de Nie en zijn partner mevrouw M. Sonneveld schonken zes schilderijen. Alle werken zijn ondergebracht bij Museum Bélvèdere

In totaal werden 13 publicaties, onderzoeken en andere projecten financieel ondersteund, terwijl 13 verzoeken werden afgewezen. Talloze verzoeken werden niet in behandeling genomen omdat zij op voorhand heel evident buiten de doelstelling van de stichting vielen.

Het jaarlijkse OKS-symposium – georganiseerd samen met de Afdeling kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen – werd gehouden in Leeuwarden en ging dit jaar over roerend en onroerend erfgoed en was een tweeluik over interieurs en bouwfragmenten.

De website en de omvangrijke database werden vernieuwd om de toegankelijkheid ervan te verbeteren en te vergroten In 2016 kon de volledig nieuwe website worden gelanceerd.  

Sinds 1 september 2013 is prof. dr. J.B.H. de Haan de Ottema-Kingma leeropdrachthouder aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Prof. dr. De Haan verzorgde vanaf september 2016 een collegereeks in de vorm van een periodewerkgroep. Deze reeks had als titel ‘Bronnen van betekenis. De re-constructie van interieurs’ Wederom betrok hij aspecten van de Friese wooncultuur expliciet bij de stof, conform de leeropdracht.


Jaarrekening 2016
(in miljoen)


BATEN

LASTEN

Inkomsten uit vermogen
1.1
Organisatiekosten
0.13


Doelstelling collectie
0.21


Doelstelling subsidies
0.16
Toelichting op de jaarrekening:

2016 laat een gangbaar beeld zien op de resultatenrekening. De lopende beleggingsopbrengsten kwamen uit op een lager niveau dan het jaar daarvoor; de operationele lasten lagen in dezelfde orde van grootte. De uitgaven in het kader van de doelstelling vertoonden een kleine daling. Beoordeeld naar solvabiliteit en liquiditeit biedt de financiële positie van OKS een zeer bevredigend beeld. Haar middelen zijn toereikend voor het realiseren van haar beleidsdoelstellingen.


Verkort Beleidsplan
Het beleid van de OKS is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. De OKS doet dat door de volgende activiteiten:

  • de aankoop van objecten ten behoeve van de Friese musea; het financieel ondersteunen van publicaties, onderzoeken en andere projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen; 

  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op de terreinen van de doelstelling, o.a.door het financieren van een bijzondere leeropdracht op het gebied van de kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit te Nijmegen; 

  • het organiseren van symposia;

De OKS heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De OKS werft niet actief fondsen. Voor het beloningsbeleid wordt verwezen naar hetgeen hiervoor is beschreven. 

De administratie van de OKS wordt gevoerd door het eigen secretariaat en de financiële administratie door het accountantskantoor Smids & Schakel te Leeuwarden.
Het vermogen wordt beheerd conform het door het bestuur vastgestelde beleggingsstatuut.

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen