ANBI gegevens

Naam: Ottema-Kingma Stichting
Verkorte naam: OKS
RSIN: 2895493
Adres: Harlingersingel 23-A
8913 CJ  Leeuwarden
Contact

Doelstelling:
De OKS heeft ten doel de bevordering van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen dat van belang is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder ook het dienen van de Heemschutgedachte in Leeuwarden en in Fryslân, in de ruimste zin genomen.

Bestuurssamenstelling:
L. Oldersma, voorzitter
Mevrouw drs. K.H. de Bruin-Frederiks, secretaris
Mr. drs. A. Offringa, penningmeester
Mevrouw drs. H.F. van der Palm, bestuurslid
Mevrouw mr. E.G. ter Pelkwijk-Veltink, bestuurslid

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Wel kunnen zij een vacatievergoeding ontvangen voor elke bijgewoonde bestuursvergadering conform artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies (Staatsblad 2009, nr. 50). Verder kunnen zij gemaakte kosten declareren.


Activiteitenverslag over 2019

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vier keer. Daarnaast werd er geregeld in kleiner verband overlegd over diverse zaken, zoals bijvoorbeeld de collectie, het vermogensbeheer, de website, het symposium en de leerstoel. Op een vast moment in de week zijn voorzitter en secretaris op het kantoor aanwezig om de lopende zaken te bespreken. Elk kwartaal is er een overleg met de directeur-bestuurder en het hoofd collecties van het Fries Museum en het Keramiekmuseum Princessehof.

Het verwervingsbeleid leidde in 2019 o.a. tot de volgende aankopen:

  • Van de heer H.F. Arentsen werd een unieke collectie van 184 lokvogels en 77 lokfluiten overgenomen. Deze verzameling is ondergebracht bij het Natuurmuseum Fryslân;
  • Met steun van de Saskia Cirkel van de Vereniging Rembrandt kocht de OKS een fraaie glazen beker uit 1599 aan, met daarin gegraveerd 22 namen uit de Friese adel. De beker is in bruikleen gegeven aan het Fries Museum;
  • Bij het afscheid van de directeur van Museum Dokkum werd bekendgemaakt dat de OKS een in twee delen gevonden verguld zilveren fibula met een voorstelling van Odin (Wodan) had aangekocht en dat die fibula in permanente bruikleen gegeven is aan Museum Dokkum;
  • Een wandschotel in Art Nouveau-stijl uit de fabriek Rozenburg gemaakt door Wilhelmus Petrus Hartgring, de schotel is in bruikleen gegeven aan het Keramiekmuseum Het Princessehof;

Een bijzondere schenking was een 17e-eeuws servet met winterse taferelen, vervaardigd voor het echtpaar Douwe van Aylva en Lucia van Meekma. Het servet maakte deel uit van een grotere set dat aan een buitenlands museum werd verkocht.

Juli 2018 kreeg het bestuur bericht van een notaris dat de heer J.H. (Hans) van Riessen, keramist te Vledderveen was overleden en dat hij de OKS al enige erfgenaam had aangewezen. De afwikkeling van de boedel werd in 2019 nagenoeg afgerond. De eindafrekening zal in 2020 plaatsvinden.

In totaal werden 11 publicaties, onderzoeken en andere projecten financieel ondersteund, terwijl 8 verzoeken werden afgewezen. Talloze verzoeken werden niet in behandeling genomen omdat zij op voorhand heel evident buiten de doelstelling van de stichting vielen.

Er werd besloten het jaarlijkse OKS-symposium – georganiseerd samen met de Afdeling kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen – niet meer in het najaar te organiseren, maar te verschuiven naar een datum in het voorjaar van 2020.

Sinds 1 september 2013 is prof. dr. J.B.H. de Haan de Ottema-Kingma leeropdrachthouder aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Prof. dr. De Haan verzorgde vanaf september 2019 de collegereeks “Achter gesloten deuren” in samenwerking met het Gelders Genootschap. Onderdeel hiervan was dat studenten een inventarisatie uitvoerden van een historisch interieur. Maar liefst 27 studenten meldden zich aan.

OKS en Radboud Universiteit besloten de leerstoelperiode van prof.dr. J.B.H. de Haan met twee jaar te verlengen.

De OKS heeft mr. drs. A. Ott opdracht gegeven tot het schrijven van een biografie van haar oprichter: Nanne Ottema. Het project staat onder begeleiding van het Biografie Instituut, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is de bedoeling dat de biografie tegelijkertijd als proefschrift en in een handelseditie verschijnt.


Jaarrekening 2019
(in miljoen)


BATEN

LASTEN

Inkomsten uit vermogen
1.45Organisatiekosten
0.1


Doelstelling collectie
0.11


Doelstelling subsidies
0.13
Toelichting op de jaarrekening:

De gerealiseerde baten komen voor een groot deel op conto van ongerealiseerde koersresultaat. Na een dip in het laatste kwartaal van 2018 waardoor de jaarrekening van 2018 afsloot met negatieve baten van 872.000 euro, vond er begin 2019 een herstel plaats en stegen de koersen in 2019 fors. 

De operationele lasten vertoonden het gebruikelijke beeld. Beoordeeld naar solvabiliteit en liquiditeit biedt de financiële positie van OKS een zeer bevredigend beeld. Haar middelen zijn toereikend voor het realiseren van haar beleidsdoelstellingen.


Verkort Beleidsplan
Het beleid van de OKS is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. De OKS doet dat door de volgende activiteiten:

  • de aankoop van objecten ten behoeve van de Friese musea; het financieel ondersteunen van publicaties, onderzoeken en andere projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen;
  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op de terreinen van de doelstelling, o.a. door het financieren van een bijzondere leeropdracht op het gebied van de kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit te Nijmegen;
  • het organiseren van symposia.

De OKS heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doel­stelling. De OKS werft niet actief fondsen. Voor het beloningsbeleid wordt verwezen naar hetgeen hiervoor is beschreven.

De administratie van de OKS wordt gevoerd door het eigen secretariaat en de financiële administratie door het accountantskantoor Smids & Schakel te Leeuwarden.
Het vermogen wordt beheerd conform het door het bestuur vastgestelde beleggingsstatuut.

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen