Wie was Nanne Ottema

Ottema werd geboren op 4 mei 1874, uit het huwelijk van notaris Allert Ottema en Maria Franciska Fellinga. Nanne Ottema trad in de voetsporen van zijn vader, eerst van 1900 tot 1918 als kandidaat-notaris en daarna als diens opvolger tot 1949. In 1900 trouwt hij met Grietje Kingma (1873-1950), het paar bleef kinderloos.


Nanne OttemaGrietje Kingma

Al op jonge leeftijd ontwikkelde Ottema een enorme interesse voor cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord. Vooral Fries erfgoed en Aziatische keramiek hadden zijn grote belangstelling. De interesse uitte zich op diverse wijzen. Hij verzamelde zijn leven lang fanatiek een uitgebreid scala aan objecten; zijn eigen schattingen liepen uiteen van 26.000 tot 30.000 stuks. Daarnaast publiceerde hij veelvuldig over het cultureel erfgoed, variërend van kleine krantenartikels tot en met zijn alom geprezen handboek voor het verzamelen van Chinese keramiek. Een selectieve bibliografie van de publicaties van Ottema vindt u hier.

Nanne Ottema gaf vele objecten in bruikleen aan het Fries Museum. Daarnaast richtte hij in 1917 het museum het Princessehof op, waar onder meer zijn collectie keramiek werd geëxposeerd.

Interieur Princessehof, jaren 50 van de vorige eeuw

Ook vormde hij een zeer uitvoerige (ruim 20.000 titels), kwalitatief hoogstaande bibliotheek, die hij de Princessehof-bibliotheek noemde. De Princessehof-bibliotheek bevat momenteel naar schatting 15.000 boeken, die vooral betrekking hebben op ceramiek. Medio 2012 zijn de boeken overgedragen aan Tresoar. Daar zijn ze opgenomen in de algemene catalogus. Tresoar zal deze collectie in overleg met diverse partijen in Fryslân beheren en uitbreiden tot een kunsthistorische collectie voor Fryslân.

Na het overlijden van Ottema in 1955 kwamen zijn verzamelingen en zijn vermogen in het bezit van de Ottema-Kingma Stichting teneinde zijn werk voort te zetten.

Voor wie meer wil lezen:

  • Kalma, J.J., Nanne Ottema; Aartsverzamelaar en museumbouwer , Leeuwarden 1957
  • Roding, M., In de voetsporen van Nanne Ottema. Veertig jaar cultuurbehoud door de Ottema-Kingma Stichting , Leeuwarden 1995
  • Veen, H.T., Nanne Ottema : een kleurrijk verzamelaar , Franeker 1999
  • Halbertsma, H., ‘Herinneringen aan Nanne Ottema’, De Vrije Fries 80 (Leeuwarden, 2000) p. 125-141
  • Hoeve, S. ten, ‘Nanne Ottema’s betekenis voor Friesland’, De Vrije Fries 82 (Leeuwarden, 2002), p. 204-211
  • Hoeve, S. ten, ‘Nanne Ottema (1874-1955) en het Fries Scheepvaart Museum’, Jaarverslag van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer 2004 (Sneek, 2005), p. 69- 85.
  • Wegener Sleeswyk, R.S. e.a., De museumcollecties: een lust en een must! , Leeuwarden 2005
  • Ott, A., ‘Nanne Ottema en de Ottema-Kingma Stichting’, Ott, A. red., Wat niet weet, wat zeker deert. Liber Amicorum Douwe de Vries , (Leeuwarden 2014), p. 123-138.


De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen