OKS kent Ottema-Kingma Penning toe aan Antoon Ott

OKS kent Ottema-Kingma Penning toe aan Antoon Ott

donderdag 7 juli 2022

De derde Ottema-Kingma Penning is op 7 juli 2022 toegekend aan Antoon Ott. Vanaf zijn vroege jeugd is Antoon Ott geïnteresseerd in kunst en cultureel erfgoed. Zijn universitaire opleiding lag in het verlengde van deze interesse. Hij studeerde kunstgeschiedenis en rechten aan de Universiteit Leiden.
In 2005 richtte hij bureau Artilaw op. Inmiddels een firma met veelzijdige werkzaamheden, altijd op het snijvlak tussen kunst, cultuur en het recht. Uiteenlopend van puur kunsthistorisch onderzoek tot beleidsmatige adviezen.

Vanaf de start van Artilaw is Antoon Ott betrokken bij de Ottema-Kingma Stichting (OKS). Hij was de motor achter het eerste symposium dat de OKS in 2005 organiseerde. Ook bij de daarop volgende symposia was Antoon Ott nauw betrokken bij de organisatie.
Naast de organisatorische kwaliteiten maakt het bestuur van de OKS graag en vaak gebruik van de grote kennis die Antoon Ott op velerlei terreinen heeft.

In de loop der jaren werd zijn kennis van de collectie van de stichting zo groot dat het bestuur hem heeft gevraagd nader onderzoek te doen naar de collectie, de herkomst van verschillende objecten en naar het leven en werken van de oprichter van de stichting Nanne Ottema.
Dit onderzoek leverde zoveel materiaal op dat Antoon Ott in 2018 werd toegelaten als buitenpromovendus aan het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Uiteindelijk resulteerde dit in de dissertatie met de titel: "Verzameldrift. Biografie van Nanne Ottema (1874-1955)".

Op 7 juli 2022 heeft Antoon Ott zijn proefschrift succesvol verdedigd en is hij gepromoveerd tot doctor in de Letteren.

Gezien de jarenlange ondersteuning aan het bestuur van de OKS heeft het bestuur besloten de derde Ottema-Kingma Penning aan Antoon Ott toe te kennen.


De Ottema-Kingma Stichting

In 1938 richtten notaris Nanne Ottema en zijn vrouw Grietje Kingma de OKS op. De OKS ving haar werkzaam­heden aan in 1955 na het overlijden van Nanne Ottema en heeft tot doel: ‘De bevordering van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen van belang is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder het dienen van de Heemschut-gedachte in Leeuwarden en in Friesland’.

De stichting zette daarmee de intensieve werkzaamheden voort die Ottema gedurende zijn leven verrichtte. Hij verzamelde voorwerpen, omdat hij die als bronnen zag voor de kennis van cultuur. Bovendien bouwde hij een grote kunsthistorische bibliotheek op. Met behulp van de op deze wijze door Nanne Ottema vergaarde kennis deed hij uitvoerig onderzoek naar talloze (deel)aspecten op het gebied van roerend en onroerend erfgoed, waaronder heemschut. Zijn gebruik van de verzamelingen als bronnenmateriaal resulteerde in een groot aantal publicaties in de vorm van artikelen en boeken van zijn hand.

Uit de activiteiten vallen drie elementen te destilleren die gezamenlijk een rode draad vormen: kennis vergaren (verzamelen), kennis verdiepen (onderzoek) en kennis delen (publiceren, collectie ontsluiten en in bruikleen geven). Om het belang van deze drie aspecten uitdrukkelijk te onderstrepen heeft de OKS in 2014 besloten om de Ottema-Kingma Penning in het leven te roepen. Deze erepenning is bestemd voor personen of instellingen die grote waardering verdienen vanwege uitmuntende prestaties met betrekking tot het vergaren, verdiepen en delen van kennis op het gebied van oudheidkunde, kunst- en cultuurhistorie.

De Ottema-Kingma Penning

De Ottema-Kingma Penning wordt op onregelmatige tijden uitgereikt als er sprake is van prestaties die uit­zonderlijk zijn. Daarbij moet worden gedacht aan significante werkzaamheden die de kennis op (deel)onder­werpen fundamenteel verder hebben gebracht, van excellente kwaliteit zijn en waaruit een betrokkenheid blijkt die veel verder gaat dan wat professioneel wordt gevraagd.

De Penning is eerder uitgereikt aan prof.dr. Johan ter Molen (2014) en Sytse ten Hoeve (2015).

voorzitter Lourens Oldersma reikt de Ottema-Kingma Penning uit aan Antoon Ott. Foto: Jacob van Essen