Ottema-Kingma Stichting

De OKS, een introductie

De OKS ving haar werkzaamheden aan in 1955 na het overlijden van notaris Nanne Ottema en heeft tot doel "Het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland". De OKS heeft ruim 30.000 objecten in haar bezit, welke aan talloze musea en erfgoedinstellingen in Friesland in bruikleen zijn gegeven, waaronder het Princessehof en het Fries Museum in Leeuwarden.

- notaris Nanne Ottema

De OKS verwerft ondermeer objecten en verzamelingen die van belang zijn voor de openbare collecties in Friesland. Verzoeken die in dit kader door de OKS worden ontvangen worden door het bestuur zorgvuldig in overweging genomen, waarbij de onderbouwing van een aanvraag mede wordt getoetst aan de doelstelling van de betreffende instelling en de plaats die het object binnen de reeds aanwezige collectie kan vervullen. Aanvragen die de strekking hebben van ‘meer van hetzelfde’ worden in de regel niet gehonoreerd. Evenmin worden voorwerpen aangekocht die naar de opvatting van het bestuur te ver verwijderd zijn van de overige collectie van de instelling of die onvoldoende kwaliteit bezitten. Ook koopt de OKS wel haar aangeboden voorwerpen, zonder die a priori voor een bepaalde instelling bestemd te hebben. Pas later wordt dan bezien in welke collectie een dergelijk voorwerp het beste zou passen.

Daarnaast stimuleert de OKS wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt het relevante publicaties. Alle verzoeken op wetenschappelijk gebied en de uitgave van publicaties die bij de stichting binnenkomen, worden getoetst aan de doelstelling van de stichting. Verder wordt gekeken naar het effect op lange termijn en de mate waarin derden bereid zijn eveneens in het betreffende project te participeren.

Ook het ontsluiten van collecties in Friesland voor een breed publiek, zowel in boekvorm als digitaal via internet rekent de OKS tot haar taak.