ANBI gegevens

Naam: Ottema-Kingma Stichting
Verkorte naam: OKS
RSIN: 2895493
Adres: Harlingersingel 23-A
8913 CJ  Leeuwarden
Contact

Doelstelling:
De OKS heeft ten doel de bevordering van kunst en wetenschap, speciaal van al hetgeen dat van belang is op oudheidkundig-, kunst- en cultuurhistorisch gebied, waaronder ook het dienen van de Heemschutgedachte in Leeuwarden en in Fryslân, in de ruimste zin genomen.

Bestuurssamenstelling:
L. Oldersma, voorzitter
Mevrouw drs. K.H. de Bruin-Frederiks, secretaris
Mr. drs. A. Offringa, penningmeester
Mevrouw drs. H.F. van der Palm, bestuurslid
Mevrouw mr. E.G. ter Pelkwijk-Veltink, bestuurslid

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Wel kunnen zij een vacatievergoeding ontvangen voor elke bijgewoonde bestuursvergadering conform artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies (Staatsblad 2009, nr. 50). Verder kunnen zij gemaakte kosten declareren.

Activiteitenverslag over 2017

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vijf keer. Daarnaast werd er geregeld in kleiner verband overlegd over diverse zaken, zoals bijvoorbeeld over het symposium en de leerstoel.

Het verwervingsbeleid leidde in 2017 tot de volgende aankopen:


- een bijbel met luxe goudbeslag, vervaardigd door de Leeuwarder edelsmid Jacobus Jongdma (werkzaam tussen 1707 en 1726). Het object is in bruikleen gegeven aan Museum Martena in Franeker.

- drie representatieve stukken Fries kerfsnee-aardewerk uit de collectie van wijlen dr. Minze van den Akker, oprichter van het opgeheven Harlinger Aardewerk Museum. De stukken zijn in bruikleen gegeven aan Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden.

- Een zilveren kinderbekertje (6,8 cm hoog), gemaakt door de Leeuwarder zilversmid Jan Pereboom (1760). Het bekertje is in bruikleen gegeven aan het Fries Museum in Leeuwarden.

Net als het jaar ervoor werd de OKS in 2017 verblijd met een schenking uit particulier bezit. De schenking betrof een schilderij en een aquarel van de heer B.D. Okma. Beide werken zijn ondergebracht bij Museum Bélvèdere.

In totaal werden 10 publicaties, onderzoeken en andere projecten financieel ondersteund, terwijl 16 verzoeken werden afgewezen. Talloze verzoeken werden niet in behandeling genomen omdat zij op voorhand heel evident buiten de doelstelling van de stichting vielen.

Het jaarlijkse OKS-symposium – georganiseerd samen met de Afdeling kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen – werd gehouden in Leeuwarden en ging dit jaar over Keramiekmusea: verleden, heden en toekomst. Aanleiding voor het onderwerp was het honderdjarig bestaan van Keramiekmuseum Princessehof.

Sinds 1 september 2013 is prof. dr. J.B.H. de Haan de Ottema-Kingma leeropdrachthouder aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Prof. dr. De Haan verzorgde vanaf september 2017 een collegereeks in de vorm van een periodewerkgroep. Deze reeks had als titel ‘Het geheugenpaleis. Herinneringen aan de vroegmoderne wooncultuur’. Wederom betrok hij aspecten van de Friese wooncultuur expliciet bij de stof, conform de leeropdracht.

De OKS heeft mr. drs. A. Ott opdracht gegeven tot het schrijven van een biografie van haar oprichter: Nanne Ottema. Het project staat onder begeleiding van het Biografie Instituut, onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. Het is de bedoeling dat de biografie tegelijkertijd als proefschrift en in een handelseditie verschijnt.  


Jaarrekening 2017
(in miljoen)


BATEN

LASTEN

Inkomsten uit vermogen
1.3
Organisatiekosten
0.1


Doelstelling collectie
0.1


Doelstelling subsidies
0.1
Toelichting op de jaarrekening:

Als gevolg van (eenmalige) herwaarderingen kwamen de vermogensinkomsten in 2017 uit op een relatief hoog niveau. De operationele lasten vertoonden het gebruikelijke beeld. De uitgaven aan de doelstellingen Collectie en Subsidies lagen in het verslagjaar op een incidenteel lager bedrag. Beoordeeld naar solvabiliteit en liquiditeit biedt de financiële positie van OKS een zeer bevredigend beeld. Haar middelen zijn toereikend voor het realiseren van haar beleidsdoelstellingen.


Verkort Beleidsplan
Het beleid van de OKS is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling. De OKS doet dat door de volgende activiteiten:

  • de aankoop van objecten ten behoeve van de Friese musea; het financieel ondersteunen van publicaties, onderzoeken en andere projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen; 

  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op de terreinen van de doelstelling, o.a.door het financieren van een bijzondere leeropdracht op het gebied van de kunstnijverheid aan de Radboud Universiteit te Nijmegen; 

  • het organiseren van symposia;

De OKS heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De OKS werft niet actief fondsen. Voor het beloningsbeleid wordt verwezen naar hetgeen hiervoor is beschreven. 

De administratie van de OKS wordt gevoerd door het eigen secretariaat en de financiële administratie door het accountantskantoor Smids & Schakel te Leeuwarden.
Het vermogen wordt beheerd conform het door het bestuur vastgestelde beleggingsstatuut.

De OKS collectie

Onze collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties.

Contact

Secretariaat Ottema-Kingma Stichting
Harlingersingel 23-A
8913 CJ Leeuwarden

Bezoek alleen op afspraak
Direct contact opnemen