Ottema-Kingma Stichting

Auteursrechten

Het auteursrecht op de teksten berust bij de OKS.

Het auteursrecht op de foto-opnamen berust bij Cees de Jonge, The Visual Art Box, Obdam en Madeleine ter Kuile, Reekx, Groningen en Tom Haartsen.
De commerciële rechten zijn overgedragen aan de OKS, bij wie tevens het reproductierecht berust. Het downloaden van afbeeldingen van deze site is alleen toegestaan voor niet-commercieel persoonlijk gebruik, mits de copyright-vermelding ongewijzigd blijft.
Voor de foto’s van de voorwerpen die door de OKS in bruikleen zijn gegeven aan het Fries Scheepvaart Museum, geldt dat alle genoemde rechten berusten bij het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.
Voor alle andere vormen is toestemming vereist van de OKS. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend per e-mail (info@oks.nl).