Ottema-Kingma Stichting

Wie was Nanne Ottema?

Ottema werd geboren op 4 mei 1874, uit het huwelijk van notaris Allert Ottema en Maria Franciska Fellinga. Nanne Ottema trad in de voetsporen van zijn vader, eerst van 1900 tot 1918 als kandidaat-notaris en daarna als opvolger tot 1949. In 1900 trouwt hij met Grietje Kingma (1873-1950), het paar bleef kinderloos.

Nanne Ottema Grietje Kingma

Al op jonge leeftijd ontwikkelde Ottema een enorme interesse voor cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord. Vooral Fries erfgoed en Aziatische keramiek hadden zijn grote belangstelling. De interesse uitte zich op diverse wijzen. Hij verzamelde zijn leven lang fanatiek een uitgebreid scala aan objecten; zijn eigen schattingen liepen uiteen van 26.000 tot 30.000 stuks. Daarnaast publiceerde hij veelvuldig over het cultureel erfgoed, variërend van kleine krantenartikels tot en met zijn handboek voor het verzamelen van Chinese keramiek. De complete bibliografie van Ottema, opgenomen in de database van de OKS, is hier beschikbaar gesteld.
Nanne Ottema gaf vele objecten in bruikleen aan het Fries Museum. Daarnaast richtte hij in 1917 het museum het Princessehof op, waar zijn collectie keramiek de eerste basis van de collectie vormde.


Interieur Princessehof, jaren 50 van de vorige eeuw

Ook vormde hij een zeer uitvoerige (ruim 20.000 titels), kwalitatief hoogstaande bibliotheek, die hij de Princessehof-bibliotheek noemde. Hiervan is ongeveer een derde deel geschonken aan Tresoar en enkele titels aan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.

De bibliotheek bevat momenteel naar schatting 15.000 boeken, die vooral betrekking hebben op ceramiek. De bibliotheek was tot voor kort in het Keramiekmuseum Princessehof te raadplegen. Medio 2012 zijn de boeken overgedragen aan Tresoar. Daar worden ze opgenomen in de algemene catalogus. Tresoar zal deze collectie in overleg met diverse partijen in Fryslân beheren en uitbreiden tot een kunsthistorische collectie voor Fryslân.
Gedurende de invoer in de catalogus is de bibliotheek zeer beperkt toegankelijk. Als u toch een boek wilt inzien, kunt u een schriftelijk  verzoek sturen naar Tresoar ( Postbus 2637, 8901 AC, Leeuwarden of via info@tresoar.nl)

Na het overlijden van Ottema in 1955 kwamen zijn verzamelingen en zijn vermogen in het bezit van de Ottema-Kingma Stichting teneinde zijn werk voort te zetten.

Voor wie meer wil lezen: